OR-leden fungeren tijdens hun contacten met bestuur en management als visitekaartjes van de OR. Deze persoonlijke vorm van communiceren is een krachtig communicatie-instrument. Het welslagen hiervan valt of staat echter met de manier waarop zij boodschappen voor het voetlicht brengen bij bestuur en management. Daarbij is naast de inhoud vooral het ‘hoe’ belangrijk. Cruciaal hierin zijn het (h)erkennen van de verschillende fasen in het besluitvormingsproces en de verschillende rollen van de Ondernemingsraad hierin, het beheersen van de communicatieve (basis)vaardigheden luisteren, interpreteren, doorvragen, samenvatten en feedback geven, het inleven in de belevingswereld van bestuur en management en communicatief koers houden als er sprake is van weerstand vanuit het bestuur of het management.

Tijdens deze speciale OR-training staat cases uit de praktijk van uw OR centraal. De deelnemers doorlopen op praktische wijze het besluitvormingsproces.

Centraal staan gesprek- en vergadertechnieken in relatie tot besluitvorming en het kunnen omgaan met lastige kwesties. Ook wordt aandacht besteed aan overtuigen, argumenteren en debatteren. De deelnemers worden meerdere keren gefilmd, geanalyseerd en van feedback voorzien door de trainers. Voor een optimaal leereffect oefent u uiteenlopende, voor uw relevante praktijksituaties, met onze trainer.

Doelen

De deelnemers;

  • Beheersen de communicatieve basisvaardigheden luisteren, interpreteren, doorvragen, samenvatten;
  • Kennen de basisprincipes van overtuigend argumenteren en debatteren;
  • Zijn in staat om assertief en actief hun belangen te behartigen zonder daarbij vanzelfsprekend het belang van de eigen organisatie uit het oog te verliezen;
  • Kennen de eigen voorkeur-rol binnen de OR en de rol van de mede OR-leden en kunnen deze rol effectief inzetten tijdens gesprekken met bestuur en/of management;
  • Kunnen effectief en efficiënt vergaderen als OR;
  • weten hoe ze zich optimaal kunnen voorbereiden op uiteenlopende gesprekken met het bestuur en/of het management;
  • zijn in staat om proactief te communiceren met het bestuur en/of het management in uiteenlopende situaties;
  • (h)erkennen weerstand en weten hoe ze hier mee om kunnen gaan;
  • houden communicatief de regie tijdens (lastige) gesprekken;
  • kunnen elkaar feedback geven volgens de daarvoor geldende regels.

Programma
Deze intensieve communicatietraining duurt 1 dag van 09.30 – 16.30 uur. Vooraf vindt een schriftelijke intake met de deelnemers plaats. Ook doen de deelnemers vooraf een teamtest. Het programma wordt hieronder bondig omschreven.

Ochtendprogramma
Na de kennismaking en het doornemen van het programma worden de resultaten besproken van de teamtest die de deelnemers vooraf hebben gemaakt. Wat betekenen de uitkomsten voor de OR? Herkennen de deelnemers zich in de uitkomst? Herkennen ze hun eigen rol? Waar ligt de kracht van deze OR? En de valkuilen? Vervolgens gaan de deelnemers tijdens het eerste onderdeel van de training direct praktisch aan de slag met het onderdeel De OR als sparring partner.

De deelnemers vergaderen eerst plenair als OR waarna vervolgens de deelnemers in de gelegenheid gesteld worden om te oefenen met de trainingsacteur in de rol van bestuurder cq manager. Er wordt gewerkt met eigen cases. Tijdens deze verkennende fase wil de OR bijvoorbeeld in een vroeg stadium met een bestuurder aan tafel om te praten over een issue dat nu nog niet relevant is maar dat wellicht op termijn wel gaat worden. In deze fase komt het erop aan om goed te luisteren, vragen te stellen en na te denken over hoe de OR een issue op de agenda kan krijgen. De oefeningen worden opgenomen met een camera en uitgebreid van feedback voorzien door de trainers.

Het ochtendprogramma wordt afgesloten met het benoemen van een ieders communicatiekracht en valkuil in relatie tot vergaderen en het voeren van gesprekken met het bestuur en/of het management.

Middagprogramma
Het middagprogramma staat in het teken van het bespreken van de meer lastige kwesties in de fase dat een besluit al genomen is. Dit betekent van een OR dat zij koers moet houden en om moet kunnen gaan met weerstand vanuit het bestuur en/of het management. Ook deze oefening wordt opgenomen en uitgebreid nabesproken.

De training wordt afgesloten met de vragen als; wat betekenen deze nieuwe inzichten nu voor mij in de praktijk? Wat ga ik anders doen en wat niet ? Welke afspraken gaan we hierover als OR met elkaar maken?

Effecten
Veel doen staat centraal tijdens deze intensieve, interactieve en praktische communicatietraining speciaal voor ondernemingsraden. De uiteenlopende oefeningen worden ‘live’ opgenomen met een camera en direct na afloop grondig geanalyseerd. De deelnemers staan na afloop steviger in hun schoenen waar het gaat om het behartigen van belangen, vergaderen en het voeren van uiteenlopende gesprekken met het bestuur en het management.

Uit ervaring blijkt tevens dat een belangrijk neveneffect van deze training is dat het de teamontwikkeling stimuleert. Met andere woorden, het is goed voor het versterken van het onderlinge vertrouwen.

Aanpak
De training wordt op maat ontwikkeld. Naast een meer algemene oriëntatie vooraf op wat er speelt binnen en buiten uw OR zal Silent Speakers als input voor de casuëstiek de door de deelnemers aangedragen issues als uitgangspunt nemen. Op deze manier wordt optimaal ingespeeld op de individuele leerbehoefte.

‘Echte op-maat-training, compact en efficient, waarbij goed ingesprongen is op actuele thema’s binnen onze organisatie. Gebruik van ondersteunend lesmateriaal en video training heeft veel inzicht gegeven in onze kwaliteiten en leerpunten.’

˜Ik vond het een zeer leerzame dag; en ook plezierig! ‘Life’bezig zijn in je functioneren als OR lid (en dat later terugkijken en becommentarieren). Bedankt, Ben (ook voor de vele praktische tips tussendoor en jouw inspirerende enthousiasme.’

‘Een enthousiaste trainer, hard gewerkt veel geleerd. Met name als je gesprekspartner vanuit je eigen valkuil communiceert. Heb een leuke leerzame en inspirerende dag gehad! Bedankt!

Terug naar Communicatietrainingen

Succesvolle ondernemingsraden fungeren in de eerste plaats als een team. Dat betekent inzicht in groepsdynamica van uw OR. Waar liggen de individuele kwaliteiten maar ook de valkuilen van elk OR-lid? Wat betekent dit voor de onderlinge verhoudingen en samenwerking? U communiceert u als OR vervolgens constructief met bestuur, management en achterban van uw organisatie? Hoe gaat u om met weerstand en ‘gedoe’ als OR-team?

Nieuwsgierig?

Benieuwd hoe u alles uit uw presentatie kunt halen? Neem vandaag nog contact met ons op.

Maak een afspraak