De leden van de ondernemingsraad (OR) fungeren tijdens hun contacten met bestuur en management als visitekaartjes van de OR. Deze persoonlijke vorm van communiceren is een krachtig communicatie-instrument. Het welslagen hiervan valt of staat echter met de manier waarop zij boodschappen voor het voetlicht brengen bij bestuur en management. Daarbij is naast de inhoud vooral het ‘hoe’ belangrijk. Cruciaal hierin zijn het (h)erkennen van de verschillende fasen in het besluitvormingsproces en de verschillende rollen van de ondernemingsraad hierin, het beheersen van de communicatieve (basis)vaardigheden luisteren, interpreteren, doorvragen, samenvatten en feedback geven, het inleven in de belevingswereld van bestuur en management en communicatief koers houden als er sprake is van weerstand vanuit het bestuur of het management.

Hoe oefent u invloed uit als OR?

Tijdens deze speciale tweedaagse OR-training staat cases uit de praktijk van uw OR centraal in relatie met hoe u hier invloed op krijgt. De OR-leden doorlopen op praktische wijze het besluitvormingsproces. Centraal staan gesprek- en vergadertechnieken in relatie tot het op constructieve wijze beinvloeden van besluitvorming en tevens het kunnen omgaan met lastige kwesties. Ook besteden we aandacht aan overtuigen, argumenteren en debatteren.

Communicatie is een cruciale succesfactor voor een OR. De manier waarop OR-leden communiceren met elkaar, het bestuur en de achterban staan centraal. In het kader van het realiseren van optimale leerresultaten is er de mogelijkheid om fragmenten van de uiteenlopende oefeningen op te nemen met een camera. OR-issues worden grondig geanalyseerd en van feedback voorzien door de trainers. Voor een optimaal leereffect kunt u ook uiteenlopende, voor uw relevante praktijksituaties, oefenen met onze trainer.

Doelen

De deelnemers;

  • Beheersen de communicatieve basisvaardigheden luisteren, interpreteren, doorvragen, samenvatten;
  • Kennen de basisprincipes van overtuigend argumenteren en debatteren;
  • Zijn in staat om assertief en actief hun belangen te behartigen zonder daarbij vanzelfsprekend het belang van de eigen organisatie uit het oog te verliezen;
  • Kennen de eigen voorkeur-rol binnen de OR en de rol van de mede OR-leden en kunnen deze rol effectief inzetten tijdens gesprekken met bestuur en/of management;
  • Kunnen effectief en efficiënt vergaderen als OR;
  • weten hoe ze zich optimaal kunnen voorbereiden op uiteenlopende gesprekken met het bestuur en/of het management;
  • zijn in staat om proactief te communiceren met het bestuur en/of het management in uiteenlopende situaties;
  • (h)erkennen weerstand en weten hoe ze hier mee om kunnen gaan;
  • houden communicatief de regie tijdens (lastige) gesprekken;
  • kunnen elkaar feedback geven volgens de daarvoor geldende regels.

Programma

Deze speciaal voor ondernemingsraden ontwikkelde communicatietraining duurt 2 dagen. Vooraf vindt een schriftelijke intake met de deelnemers plaats. Ook doen de deelnemers vooraf een teamtest. Het programma wordt hieronder bondig omschreven.

De ondernemingsraad als team

Na de kennismaking en het doornemen van het programma worden de resultaten besproken van de teamtest die de deelnemers vooraf hebben gemaakt. Wat betekenen de uitkomsten voor de OR? Herkennen de deelnemers zich in de uitkomst? Herkennen ze hun eigen rol? Waar ligt de kracht van deze OR? En de valkuilen? Vervolgens gaan de deelnemers tijdens het eerste onderdeel van de training direct praktisch aan de slag met het onderdeel De OR als sparring partner.

Hoe voer je als ondernemingsraad een gesprek met een (kritische) bestuurder?

De deelnemers vergaderen eerst plenair als OR waarna vervolgens de deelnemers in de gelegenheid gesteld worden om te oefenen met de trainingsacteur in de rol van bestuurder cq manager. Er wordt gewerkt met eigen cases. Tijdens deze verkennende fase wil de OR bijvoorbeeld in een vroeg stadium met een bestuurder aan tafel om te praten over een issue dat nu nog niet relevant is maar dat wellicht op termijn wel gaat worden. In deze fase komt het erop aan om goed te luisteren, vragen te stellen en na te denken over hoe de OR een issue op de agenda kan krijgen. De oefeningen worden opgenomen met een camera en uitgebreid van feedback voorzien door de trainers.

Onderhandelen volgens de Harvard-methode en omgaan met ‘gedoe’

Het programma staat vervolgens in het teken van het bespreken van de meer lastige kwesties in de fase dat een besluit al genomen is. Dit betekent van een ondernemingsraad dat zij koers moet houden en om moet kunnen gaan met weerstand vanuit het bestuur en/of het management. We trainen op effectieve wijze de Harvard-methode. Hierbij staan gemeenschappelijke belangen in plaats van tegenstellingen centraal en wordt aan oplossingen gewerkt die een win/win-situatie opleveren.

We sluiten deze tweedaagse training af met de vragen als; wat betekenen deze nieuwe inzichten nu voor de OR in de praktijk? Wat gaan we als OR anders doen en wat niet ? Welke afspraken gaan we hierover als OR met elkaar maken?

Effecten

Veel doen staat centraal tijdens deze intensieve, interactieve en praktische communicatietraining speciaal voor ondernemingsraden. In het kader van het realiseren van optimale leereffecten kunnen we een aantal van de uiteenlopende oefeningen ‘live’ opnemen met een camera en direct na afloop de beelden grondig analyseren. De deelnemers staan na afloop steviger in hun schoenen waar het gaat om het behartigen van belangen, vergaderen en het voeren van uiteenlopende gesprekken met het bestuur en het management.

Uit ervaring blijkt tevens dat een belangrijk effect van deze training is dat het de teamontwikkeling stimuleert. Met andere woorden, het is goed voor het versterken van het onderlinge vertrouwen.

Aanpak

De training wordt op maat ontwikkeld. Naast een meer algemene orientatie vooraf op wat er speelt binnen en buiten uw OR zal Silent Speakers als input voor de casuistiek de door de deelnemers aangedragen issues als uitgangspunt nemen. Op deze manier wordt optimaal ingespeeld op de individuele leerbehoefte.

‘Echte op-maat-training, compact en efficient, waarbij goed ingesprongen is op actuele thema’s binnen onze organisatie. Gebruik van ondersteunend lesmateriaal en video training heeft veel inzicht gegeven in onze kwaliteiten en leerpunten.’

˜Ik vond het een zeer leerzame dag; en ook plezierig! Live bezig zijn in je functioneren als OR lid (en dat later terugkijken en becommentarieren). Bedankt, Ben (ook voor de vele praktische tips tussendoor en jouw inspirerende enthousiasme.’

‘Een enthousiaste trainer, hard gewerkt veel geleerd. Met name als je gesprekspartner vanuit je eigen valkuil communiceert. Heb een leuke leerzame en inspirerende dag gehad! Bedankt!

Terug naar Communicatietrainingen

Succesvolle ondernemingsraden fungeren in de eerste plaats als een team. Dat betekent inzicht in groepsdynamica van uw OR. Waar liggen de individuele kwaliteiten maar ook de valkuilen van elk OR-lid? Wat betekent dit voor de onderlinge verhoudingen en samenwerking? U communiceert u als OR vervolgens constructief met bestuur, management en achterban van uw organisatie? Hoe gaat u om met weerstand en ‘gedoe’ als OR-team?

Nieuwsgierig?

Benieuwd hoe u alles uit uw presentatie kunt halen? Neem vandaag nog contact met ons op.

Maak een afspraak